Dịch vụ Phối hợp tổ chức thi

1. Phối hợp với các cơ sở giáo dục tổ chức đánh giá năng lực Ngoại ngữ theo Khung 6 bậc dùng cho Việt Nam.

2. Phối hợp với các cơ sở giáo dục tổ chức thi/đánh giá: Thi tuyển sinh vào lớp 10; thi tuyển sinh đầu vào các trường chuyên, trường năng khiếu; đánh giá kết quả học tập học sinh phổ thông các cấp/lớp; Thi tuyển sinh đầu vào đại học, cao đẳng...

Dịch vụ Phát triển ngân hàng câu hỏi thi chuẩn hóa

1. Xây dựng, phát triển và cung cấp ngân hàng câu hỏi thi chuẩn hóa trong đánh giá thường xuyên các môn học ở các cấp/lớp trong chương trình giáo dục phổ thông.

2. Xây dựng, phát triển và cung cấp ngân hàng câu hỏi thi chuẩn hóa phục vụ các kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10; Kỳ thi tuyển sinh đầu vào các trường chuyên, trường năng khiếu; Kỳ thi tuyển sinh đầu vào đại học, cao đẳng; các chương trình khảo sát, đánh giá kết quả học tập của học sinh.

Dịch vụ Tư vấn

1. Tư vấn các vấn đề lý luận và chiến lược nâng cao chất lượng kiểm tra, đánh giá trong giáo dục phổ thông, giáo dục đại học nhằm hướng đến độ giá trị, độ tin cậy cao.

2. Tư vấn các chiến lược, phương thức và lộ trình kiểm tra, đánh giá nhằm theo dõi sự phát triển/thay đổi về kết quả học tập/năng lực của học sinh, sinh viên ở các nội dung, môn học, chương trình học...

Subscribe to Dịch vụ Khảo thí