1. Xây dựng, phát triển và cung cấp ngân hàng câu hỏi thi chuẩn hóa trong đánh giá thường xuyên các môn học ở các cấp/lớp trong chương trình giáo dục phổ thông.

2. Xây dựng, phát triển và cung cấp ngân hàng câu hỏi thi chuẩn hóa phục vụ các kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10; Kỳ thi tuyển sinh đầu vào các trường chuyên, trường năng khiếu; Kỳ thi tuyển sinh đầu vào đại học, cao đẳng; các chương trình khảo sát, đánh giá kết quả học tập của học sinh.