1. Tư vấn các vấn đề lý luận và chiến lược nâng cao chất lượng kiểm tra, đánh giá trong giáo dục phổ thông, giáo dục đại học nhằm hướng đến độ giá trị, độ tin cậy cao.

2. Tư vấn các chiến lược, phương thức và lộ trình kiểm tra, đánh giá nhằm theo dõi sự phát triển/thay đổi về kết quả học tập/năng lực của học sinh, sinh viên ở các nội dung, môn học, chương trình học...

3. Tư vấn phương thức tổ chức các kì thi tốt nghiệp; kì thi tuyển sinh vào lớp 10; kỳ thi tuyển sinh vào trường chuyên, trường năng khiếu; kì thi tuyển sinh cao đẳng, đại học;…theo hướng tiếp cận các phương thức tổ chức kiểm tra, đánh giá tiên tiến hiện đại trên thế giới.