Nhiệm vụ:

1.  Nghiên cứu, tư vấn phát triển hệ thống khảo thí trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, xây dựng các mô hình khảo thí từng bước tiếp cận với

các mô hình khảo thí tiên tiến của quốc tế, phù hợp với tình hình thực tế Việt Nam.

2.  Phát triển ngân hàng câu hỏi thi và xây dựng đề thi chuẩn hóa phục vụ tổ chức Kỳ thi trung học phổ thông (THPT) quốc gia và Ngân

hàng câu hỏi thi hỗ trợ kiểm tra, đánh giá trong quá trình dạy học ở các nhà trường.

- Tổ chức biên soạn, biên tập câu hỏi thi theo các định dạng đề thi phục vụ tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia; thử nghiệm, định cỡ, bổ sung,

sàng lọc các câu hỏi thi và lưu trữ trong Ngân hàng câu hỏi thi theo quy trình xây dựng và bảo mật ngân hàng câu hỏi thi chuẩn hóa được

Bộ GDĐT phê duyệt, phục vụ tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia được Bộ GDĐT phê duyệt.

 - Xây dựng đề thi chuẩn hóa, lưu trữ trong Ngân hàng đề thi theo quy trình xây dựng và bảo mật đề thi chuẩn hóa được Bộ GDĐT phê

duyệt, phục vụ tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia.

- Xây dựng Ngân hàng câu hỏi thi hỗ trợ kiểm tra, đánh giá trong quá trình dạy học ở các nhà trường.

- Cung cấp các dịch vụ hỗ trợ cho các đối tượng thí sinh tham gia các kỳ thi và cho các tổ chức có nhu cầu.

- Phối hợp với các tổ chức trong và ngoài nước để tổ chức thi, cấp chứng chỉ/chứng nhận ngoại ngữ 6 bậc theo quy định của Bộ GDĐT.

Trực tiếp tổ chức thi, cấp chứng nhận/chứng chỉ ngoại ngữ 6 bậc cho những thí sinh đạt yêu cầu hoặc cung cấp đề thi cho các đơn vị

được Bộ GDĐT cho phép tổ chức đánh giá năng lực (ĐGNL) ngoại ngữ theo Khung năng lực 6 bậc.

- Thực hiện các hợp đồng xây dựng đề thi chuẩn hóa ĐGNL và ĐGNL chuyên biệt cho các ứng viên tham gia tuyển chọn vào đại học,

sau đại học của các cơ sở giáo dục trong nước.

- Thực hiện các dịch vụ công về khảo thí và ĐGNL ngoại ngữ khác.

3. Phối hợp với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để đào tạo, bồi dưỡng và chuyển giao công nghệ về khảo thí.

- Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng về  khảo thí cho các cán bộ cơ hữu và cộng tác viên của Trung tâm; tham gia với các đơn vị khác có tư cách

pháp nhân ở trong và ngoài nước để đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực khảo thí trong lãnh thổ Việt Nam.

- Tổ chức, xây dựng và phát triển mạng lưới hợp tác giữa Trung tâm với các cơ sở giáo dục trong nước.

- Thực hiện các hợp đồng tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, chuyển giao công nghệ về khảo thí.

          4. Thực hiện nhiệm vụ khác do Bộ trưởng Bộ GDĐT và Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng giao.