1. Thiết kế và tổ chức các chương trình tập huấn, chuyển giao công nghệ về: Kỹ thuật thiết kế các bộ công cụ đánh giá kết quả học tập, đánh giá năng lực học sinh.

2. Thiết kế và tổ chức các chương trình tập huấn, chuyển giao công nghệ về: Kỹ thuật chọn mẫu; Xây dựng các mô hình tuyến tính (đơn, bội), phi tuyến, đa cấp; Các lý thuyết phân tích Item cổ điển và hiện đại; Phương pháp phân tích và xử lý dữ liệu bằng các phần mềm chuyên dụng.

3. Thiết kế và tổ chức các chương trình tập huấn, chuyển giao công nghệ về: Kỹ thuật tổ chức khảo sát thiết kế các chương trình đánh giá giáo dục trên diện rộng (cấp quốc gia, cấp tỉnh, huyện...).

4. Thiết kế và tổ chức các chương trình tập huấn, chuyển giao công nghệ về: Ứng dụng CNTT, kỹ thuật số trong dạy - học; kiểm tra đánh giá trong giáo dục.