Học viện Cảnh sát nhân

Học viện Cảnh sát nhân dân

Quá trình hình thành và phát triển

Chặng đường hơn 50 xây dựng và trưởng thành của Học viện Cảnh sát nhân đã khẳng định những đóng góp to lớn của các thế hệ cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học viên các hệ học của Học viện dân đối với sự nghiệp đào tạo của lực lượng Công an nhân dân.

1. Các giai đoạn trong tiến trình phát triển

Ngày 15 tháng 05 năm 1968, trường Cảnh sát nhân dân được thành lập với tiền thân là trường Công an Trung ương.

Giai đoạn từ 1968 - 1975: Trường Cảnh sát nhân dân ra đời - đào tạo hạ sĩ quan Cảnh sát nhân dân;

Giai đoạn từ 1976 đến 1986: Thực hiện nhiệm vụ đào tạo sĩ quan Cảnh sát nhân dân bậc đại học;

Giai đoạn từ 1986 đến 1990: Trường Đại học Cảnh sát nhân dân trong sự nghiệp đổi mới đất nước;

Giai đoạn từ 1991 đến 2000: Trường Đại học Cảnh sát nhân dân tiếp tục đổi mới và phát triển toàn diện;

Giai đoạn từ 2001 đến nay: Học viện Cảnh sát nhân dân trong xu thế hội nhập và phát triển toàn diện; phấn đấu xây dựng nhà trường đến năm 2015 trở thành trường trọng điểm của lực lượng CAND, đến năm 2018 trở thành trường trọng điểm quốc gia...xem thêm