Học viện Báo chí và tuyên truyền

 

Học viện Báo chí và Tuyên truyền (thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) được thành lập ngày 16-01-1962 theo Nghị quyết số 36 NQ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa III, trên cơ sở hợp nhất 3 trường. Trường Nguyễn Ái Quốc II, Trường Tuyên huấn và Trường Đại học Nhân dân, Ngày 16 tháng 01 hàng năm là ngày kỷ niệm thành lập Trường.

Từ khi thành lập đến nay, trường lần lượt có các tên:

- Trường Tuyên giáo Trung ương(1962- 1969)

- Trường Tuyên huấn Trung ương(1970- 1983)

- Trường Tuyên huấn Trung ương I (1984 -2/1990) trên cơ sở hợp nhất Trường Tuyên huấn Trung ương  với Trường Nguyễn Ái Quốc V

- Trường Đại học Tuyên giáo(1990 - 3/1993)

- Phân viện Báo chí và Tuyên truyền(4/1993 đến 6/2005)

- Học viện Báo chí và Tuyên truyền(6/2005 đến nay)...xem thêm